Místní organizace Žižkov 1 - Praha 3

Český rybářský svaz

Aktuality a informace výboru MO Žižkov 1 - r. 2019

!!! Pozor !!! Členská schůze v r. 2019 se bude konat z technických důvodů v prostorách, kde se vydávají povolenky, tj. v ZŠ V zahrádkách 48, vchod z ulice Na Chmelnici a to od 17:30 hod. Datum zůstává stejné. !!!

(stanice tramvají 1, 9, 11 "Chmelnice")

! Ukončení dohody o společném rybolovu ! mezi US Praha a Středočeským US

v tomto souboru - zde kliknout,

Dále si na tomto místě dovoluji upozornit na rozšíření hájení některých ryb ze soupisu revírů Prahy:
"U vybraných rybářských revírů – označených symbolem (H) za názvem revíru - jsou na hlavním toku v období od 16. 3. (včetně) do 31. 5. (včetně) hájeni PERLÍN OSTROBŘICHÝ, JELEC PROUDNÍK, CEJN VELKÝ a PLOTICE OBECNÁ."
- uvedeno je to zde Územní svaz Praha - str.18

Od roku 2019 platí změny v popisu revírů a výkonu rybářského práva.

Tyto změny byly schváleny 7. června 2018 Radou CRS, a jsou uvedeny v tomto Dodatku.

Pracovní doba sekretariátu - vždy od 16 - 18 hod.:

! Sekretariát se přemístil v rámci školy do nových prostorů. Vchod je z ulice Na Chmelnici po levé straně školy, cca 80 m !


2019:

leden: od 7.do 16. ledna každé pondělí, úterý a středu, od 21. ledna každé pondělí a středu
únor: každé pondělí, kromě pondělí 11. února, kdy je škola uzavřena z důvodu jarních prázdnin
březen, duben, květen, červen: každé pondělí,

- kromě 22. dubna kdy je škola uzavřena z důvodu Velikonoc, 24. června je naposled otevřeno před prázdninami

29.června - 31. srpna: zavřeno - školní prázdniny,
září: každé pondělí,
říjen: každé pondělí,
listopad: každé pondělí,
prosinec: každé pondělí, mimo vánoční svátky - 21.12 až 2.1.2020
(případné změny pracovní doby sekretariátu budou oznámeny vývěsní desce MO ČSR Žižkov 1 a na těchto stránkách)

Členské příspěvky a povolenky pro r. 2019:

(na základě rozhodnutí sněmu ČRS, který se konal v Průhonicích v listopadu 2016, je členský roční příspěvek zvýšen od roku 2018 na 500 Kč)

budou vydávány v sekretariátu MO proti platbě v hotovosti. Povolenka bude vydána pouze po předložení platného státního rybářského lístku. Výkazy úlovků je možno odevzdat již během listopadu a prosince 2018. Usnesením Výroční členské schůze MO ČRS Žižkov 1 ze dne 17.3.2011 bylo rozhodnuto, že člen, který neodevzdá vyplněný výkaz úlovků včas, tj. do 15.1.2019 bude povinen odpracovat navíc 5 hodin pracovního příspěvku (brigády).
Do konce dubna je povinností každého člena zaplatit členské příspěvky. V případě nezaplacení dochází ke ztrátě členství.
Při převzetí povolenky překontrolujte správnost jejího vyplnění!

Brigády

Povinností členů ČRS je plnit svou členskou povinnost - tj. odpracovat brigádu. Potvrzení o splnění členské povinnosti je nutno odevzdat do 30. listopadu 2018. Těm, kteří potvrzení odevzdají později bude brigáda převedena na příští rok a jsou povinni uhradit cenu brigády 400 Kč (zvýšení ceny z 300 Kč na 400 Kč byla stanovena usnesením členské schůze ze dne 18.3.2010). Uhradit uvedenou částku jsou povinni také ti členové, kteří brigádu neodpracovali. Plnění členské povinnosti je uznáno pouze na akcích pořádaných naší MO, termín brigády pro rok 2018 pořádané naší MO je 10. 11. 2018, sraz v 8 hod. před školou, nebo na brigádách organizovaných US Praha.

Celý informační oběžník MO Žižkov je zde

Oznámení výboru

- oznamujeme všem členům, že jsou zařazeni v evidenci členů obsahující osobní údaje, které slouží výlučně potřebám MO ČRS Žižkov 1. Používání osobních údaju je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel.
- povinností každého člena je zúčastnit se výroční členské schůze, která se bude konat ve čtvrtek 14. března 2019 od 17.30 hodin v ZŠ V Zahrádkách 48, tj. v prostorách sekretariátu, stanice tramvaje číslo 1, 9, 11 "Chmelnice".
- dne 18.10.2016 se konala porada předsedů MO ČRS ÚSMP - zápis z této porady naleznete zde.
- dne 26. listopadu 2016 se konal XVI. Republikový sněm Českého rybářského svazu který mimo jiné schválil navýšení členských příspěvků od 1.1. 2018 a to o 100 Kč tj. na 500 Kč - usnesení naleznete zde. !--

Členská schůze v r. 2018

Výroční schůze naší organizace se konala 15.3.2018 a vzhledem k celkové nízké účasti v náhradním termínu a to od 17.15 hod., tak jak to ukládají v takovém případě stanovy, s následujícím programem:

1. Volba mandátové komise kol. Jaroslav Keynovský, Zdeněk Jenčovský ml., Miroslav Petrásek
2. Volba volební komise kol. JuDr. Miloslav Novák, Pavel Štalmach, Martin Zeliska
3. Volba návrhové komise kol. Karel Kavka, Milada Heythumová, Jan Suttner
4. Zpráva o činnosti místní organizace za rok 2017 kol. Pavel Štalmach
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018 kol. JUDr. Miloslav Novák
6. Zpráva dozorčí komise za rok 2017 a kontrola usnesení z minulé Výroční schůze předseda dozorčí komise kol.JuDr.Novák
7. Informace o činnosti hospodářského odboru a o povinnostech členů místní organizace. Dále o změnách v novém rybářském řádu. kol. Pavel Štalmach
8. Zpráva mandátové komise kol. Zdeněk Jenčovský
9. Volba předsedy místní organizace Žižkov 1 na příští volební období kol. JUDr.Miloslav Novák.
10. Volby do výboru MO a do dozorčí komise a volba delegáta na územní konferenci a na republikový sněm. kol. JUDr.Miloslav Novák
11. Diskuze
12. Zpráva návrhové komise, doplnění usnesení a jeho schválení kol. JUDr. Miloslav Novák
13. Závěr a ukončení Výroční členské schůze
Výroční zpráva je zde
Zde bych rád upozornil především na zprávu odboru čistoty vod a životního prostředí - kol. Raudnitz, kde náš kolega popisuje stav našich revíru dle vlastních zkušeností sahajících až do r. 1942 a nedostatky v prosazování zájmů ČRS. Je z r. 2013, ale stále aktuální.