Místní organizace Žižkov 1 - Praha 3

Český rybářský svaz

Aktuality a informace výboru MO Žižkov 1 - r. 2017

!! POZOR - změna v popisu revírů pro r. 2017 !!

v tomto souboru - zde kliknout,

dále si na tomto místě dovoluji upozornit na rozšíření hájení některých ryb ze soupisu revírů Prahy:
"U vybraných rybářských revírů – označených symbolem (H) za názvem revíru - jsou na hlavním toku v období od 16. 3. (včetně) do 31. 5. (včetně) hájeni PERLÍN OSTROBŘICHÝ, JELEC PROUDNÍK, CEJN VELKÝ a PLOTICE OBECNÁ."
- uvedeno je to zde Územní svaz Praha - str.18

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy poskytuje pro rok 2016 dětem do 15 ti let první územní mimopstruhovou povolenku zdarma!
Podrobnější informace na stránkách ČRS - Územní svaz Praha - zde nebo v tomto letáčku.

Pracovní doba sekretariátu - vždy od 16 - 18 hod.:

! Sekretariát se přemístil v rámci školy do nových prostorů. Vchod je z ulice Na Chmelnici po levé straně školy, cca 80 m !

říjen: každé pondělí,
listopad: každé pondělí,
prosinec: každé pondělí, od 23. prosince 2017 do konce roku bude sekretariát uzavřen z důvodu vánočních prázdnin a svátků,

2018:

leden: od 8.do 17. ledna každé pondělí, úterý a středu, od 22. ledna každé pondělí a středu
únor: každé pondělí, kromě pondělí 5, února, kdy je škola uzavřena z důvodu jarních prázdnin
březen, duben, květen, červen: každé pondělí,

- kromě 2. dubna kdy je škola uzavřena z důvodu Velikonoc, 25. června je naposled otevřeno před prázdninami

2.července - 31. srpna: zavřeno - školní prázdniny,
září: každé pondělí,
říjen: každé pondělí,
listopad: každé pondělí,
prosinec: každé pondělí, ale naposledy je otevřeno 17. 12. 2018 - pak je škola zavřena - vánoční svátky a prázdniny
(případné změny pracovní doby sekretariátu budou oznámeny vývěsní desce MO ČSR Žižkov 1 a na těchto stránkách)

Členské příspěvky a povolenky pro r. 2018:

(na základě rozhodnutí sněmu ČRS, který se konal v Průhonicích v listopadu 2016, je členský roční příspěvek zvýšen od roku 2018 na 500 Kč)

budou vydávány v sekretariátu MO proti platbě v hotovosti. Povolenka bude vydána pouze po předložení platného státního rybářského lístku. Výkazy úlovků je možno odevzdat již během listopadu a prosince 2017. Usnesením Výroční členské schůze MO ČRS Žižkov 1 ze dne 17.3.2011 bylo rozhodnuto, že člen, který neodevzdá vyplněný výkaz úlovků včas, tj. do 15.1.2018 bude povinen odpracovat navíc 5 hodin pracovního příspěvku (brigády).
Do konce dubna je povinností každého člena zaplatit členské příspěvky. V případě nezaplacení dochází ke ztrátě členství.
Při převzetí povolenky překontrolujte správnost jejího vyplnění!

Brigády

Povinností členů ČRS je plnit svou členskou povinnost - tj. odpracovat brigádu. Potvrzení o splnění členské povinnosti je nutno odevzdat do 30. listopadu 2017. Těm, kteří potvrzení odevzdají později bude brigáda převedena na příští rok a jsou povinni uhradit cenu brigády 400 Kč (zvýšení ceny z 300 Kč na 400 Kč byla stanovena usnesením členské schůze ze dne 18.3.2010). Uhradit uvedenou částku jsou povinni také ti členové, kteří brigádu neodpracovali. Plnění členské povinnosti je uznáno pouze na akcích pořádaných naší MO, termín brigády pro rok 2017 pořádané naší MO je 11. 11. 2017, sraz v 8 hod. před školou, nebo na brigádách organizovaných jinými MO Praha (US Praha již brigády nepořádá).

Oznámení výboru

- oznamujeme všem členům, že jsou zařazeni v evidenci členů obsahující osobní údaje, které slouží výlučně potřebám MO ČRS Žižkov 1. Používání osobních údaju je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel.
- povinností každého člena je zúčastnit se výroční členské schůze, která se bude konat ve čtvrtek 15. března 2018 od 17.00 hodin v jednacím sálu SOU JAROV, na konečné tramvaje číslo 1. a 9.
- dne 18.10.2016 se konala porada předsedů MO ČRS ÚSMP - zápis z této porady naleznete zde.
- dne 26. listopadu 2016 se konal XVI. Republikový sněm Českého rybářského svazu který mimo jiné schválil navýšení členských příspěvků od 1.1. 2018 a to o 100 Kč tj. na 500 Kč - usnesení naleznete zde.

Členská schůze v r. 2016

Výroční schůze naší organizace se konala 17.3.2016 a vzhledem k celkové nízké účasti v náhradním termínu a to od 17.15 hod., tak jak to ukládají v takovém případě stanovy, s následujícím programem:

1. Volba mandátové komise: kol. Voráček František, Jenčovský Zdeněk ml., Sutner Jan
2. Volba návrhové komise: kol. Ing. Kuncman Karel, JUDr. Miloslav Novák, Vilímovský Jiří
3. Navržení kooptovaní členové výboru dle Čl. 20 § 6 až 18 Stanov byli členskou schůzí jednomyslně schváleni: místopředsedou Ing. Karel Kuncman. do OČVŽP Milan Hofman, člen výboru Kafka Karel
4. Zpráva o činnosti místní organizace za rok 2015, včetně zprávy o hospodaření a návrhu rozpočtu na rok 2015: místopředseda Ing. Kuncman
5. Zpráva dozorčí komise za rok 2015 a kontroly usnesení z minulé Výroční schůze: předseda dozorčí komise kol.Judr.Novák
6. Informace o povinnostech členů místní organizace a o změnách v novém rybářském řádu: kol. Jenčovský ml.
7. Zpráva mandátové komise.
8. Diskuze.
9. Zpráva návrhové komise, doplnění usnesení a jeho schválení.
10. Závěr a ukončení Výroční členské schůze.

Zápis a usnesení členské schůze zde.


Zde bych rád upozornil především na zprávu odboru čistoty vod a životního prostředí - kol. Raudnitz, kde náš kolega popisuje stav našich revíru dle vlastních zkušeností sahajících až do r. 1942 a nedostatky v prosazování zájmů ČRS. Je z r. 2013, ale stále aktuální.